Background

OC członków zarządu.

OC członków zarządu.

OC członków zarządu.

OC Zarządu to ubezpieczenie, które powinna wykupić każda spółka. Zabezpieczy to jej interesy. Warto pamiętać, że praca zarządu i managerów spółek jest ryzykowna. Podejmowane decyzje zawsze będą miały swoje skutki. Przede wszystkim finansowe. Przed podjęciem decyzji warto zabezpieczyć się zbierając informację, zasięgając opinii i rozmawiając. Przed skutkami, które ona przyniesie również można się ochronić. W tym przypadku wykupując OC Zarządu.

OC Zarządu swoim zakresem chroni prywatny majątek managerów, ponieważ ponoszą oni odpowiedzialność za swoje decyzje.

Ubezpieczeniem tym mogą również zostać objęci (w zależności od potrzeb i oferty TU) menedżerowie, byli i obecni członkowie zarządu, pełnomocnicy, prokurenci.

Im większa jest spółka, tym większa jest konieczność zabezpieczenia jej interesów przed błędnymi decyzjami zarządu.

Zakres ochrony ubezpieczenia obejmuje roszczenia wobec ubezpieczonych osób w związku z prowadzeniem przez nich spraw spółki, które są wnoszone przez osoby trzecie, na przykład: wierzycieli, akcjonariuszy, kontrahentów, a także przez samą spółkę.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia OC Zarządu to odszkodowania, jakie ma obowiązek wypłacić osoba ubezpieczona w związku z błędami popełnionymi w związku z pełnioną w spółce funkcją. Świadczenie, to również koszty obrony prawnej w razie pojawienia się roszczenia lub wszczęcia postępowania urzędowego.

Ponieważ ubezpieczeniem objęci mogą być byli członkowie, ubezpieczenie działa również z mocą wsteczną. Warto jednak pamiętać, że zdarzenie objęte ubezpieczeniem musi powstać w okresie trwania ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie działa w sytuacjach, które spowodował członek władz spółki podczas swojej pracy. Są to na przykład: niewłaściwe prowadzenie spraw bieżących spółki, brak lub uchybienie kontroli nad działaniem spółki, niezłożenie w terminie wniosku o upadłość spółki, błędy przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw i inne.

 

Przeczytaj również:

Kredyt kupiecki i ryzyka z niego wynikające