Background

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe różnią się od innych ubezpieczeń źródłem wystąpienia ryzyka. Ma ono miejsce w procesach ekonomicznych przedsiębiorstwa lub kontrahentów danej firmy. Zależy od różnorodnych czynników mikroekonomicznych, makroekonomicznych czy nawet sytuacji politycznej. Ubezpieczenia finansowe mają za zadanie chronić płynność finansową przedsiębiorstwa przed nieoczekiwanym pogorszeniem płynności finansowej wierzycieli firmy.

Ryzykiem jest na przykład kredytowanie się przedsiębiorstwa i brak pewności, co do tego, czy należności zostaną uregulowane terminowo. Inne ryzyko obejmuje straty finansowe wynikłe z przestojów produkcyjnych.

 

Na polskim rynku funkcjonują trzy główne rodzaje ubezpieczeń finansowych.

 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

W ramach tego ubezpieczenia zakład ubezpieczeniowy przejmuje na siebie ryzyko poniesienia strat finansowych w przypadku niewywiązania się podmiotu, który zobowiązany był do uregulowania należności za otrzymany towar lub usługę. Przyczyną może być utrata płynności finansowej lub upadłość dłużnika.

Ubezpieczenie kredytu zabezpiecza firmę, która może wydłużać terminy płatności, co wiąże się ze wzrostem sprzedaży. Jednak występuje też obawa czy należności zostaną uregulowane w ustalonym terminie. Posiadanie kredytu kupieckiego powoduje, że ryzyko to przejmuje na siebie ubezpieczyciel.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe najczęściej stosuje się w branży budowlanej, paliwowej informatycznej oraz w przypadku dostawy towarów i usług dla administracji państwowej i samorządowej.

Gwarancje mają po pierwsze zapewnić płynność finansową dla zlecającego wystawienie gwarancji. Drugą ważną cechą jest zapewnić ubezpieczenie dla przedsiębiorstwa, na rzecz którego gwarancja została wystawiona.

Zlecając wystawienie gwarancji ubezpieczeniowych przedsiębiorstwo unika blokady środków w postaci kaucji gwarancyjnych i dzięki temu oszczędza na kosztach finansowania. Przyjmując gwarancję przedsiębiorstwo uzyskuje pewność, że kontrakt zostanie wykonany właściwie, a w przypadku nie wywiązania się kontrahenta z umowy, lub wywiązania się w sposób niewłaściwy, przyjmujący gwarancję ma prawo do wypłaty sumy gwarancyjnej.

Wśród gwarancji ubezpieczeniowych najczęściej spotykamy gwarancje wadialne, usunięcia wad i usterek, dobrego wykonania kontraktu, należytego wykonania umowy.

 

Ubezpieczenie od utraty zysku – ubezpieczenie BI

Ryzyko od utraty zysków ma zapewnić stabilność finansową przedsiębiorstwa w przypadku nieoczekiwanych wydarzeń – na przykład pożaru.

Wydarzenia te mogą często prowadzić do obniżenia zysków, jakie notuje przedsiębiorstwo. Mają zniwelować negatywne skutki przestojów firmy wynikające z różnorodnych zdarzeń i okoliczności. Polisa ubezpieczenia mienia pokryje jedynie koszty odbudowy zniszczonego zakładu, ale nie koszty przeniesienia produkcji czy opłaty mediów.

Przedmiotem ubezpieczenia jest przewidywany zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby w okresie przerwy w działalności, gdyby działalność ta nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu.

 

Przeczytaj również:

Broker ubezpieczeniowy. Najważniejsze kierunki działania